ปรัชญา  
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
โครงสร้างการบริหาร  
ทำเนียบบุคลากร  
 
 
ปฏิทินวิชาการ
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
ข้อมูลหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตัวเดิม)
 • หน้าหลัก
 • ระบบบริการนักศึกษา (oasis)
 • ระบบบริการอาจารย์ (oatis)
 • ระบบประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สายตรง ถาม-ตอบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง
 • แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร
 • ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล
 • คำนวณการรีเกรด
 • ตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 • ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลดใบรายชื่อ
 • ติชมบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  รายงานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  มหาชัยสาร
  สหกิจศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หอสมุดกลาง
  อีเมลล์ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

   
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2559

 • ดาวน์โหลด !! ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 2/2558 (ภาคพิเศษ กศ.บป.)

  !!! ข้อมูลประกันคุณภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 !!!
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล นักศึกษาลงทะเบียน 1/2558
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 1/2558 (ลงทะเบียน และรักษาสภาพ 1/2558) ลบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล จำนวนนักศึกษาจบการศึกษา ปีการศึกษา 2547-2557
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล สรุปจำนวนนักศึกษาแรกเข้า รุ่น 2547-2558
 • ดาวน์โหลด !! ข้อมูล SCH ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำไปคำนวณหาค่า FTES

  !!! เอกสารประกอบการทวนสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 !!!
 • ดาวน์โหลด !! แนวปฏิบัติ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 01 รายงานการประชุมเพื่อพิจารณามคอ.3 และมคอ.4
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 02 แบบรายงานการทวนสอบของรายวิชา
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 03 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะอนุกรรมการกลุ่มวิชา
 • ดาวน์โหลด !! แบบทวนสอบ 04 แบบสรุปรายงานการทวนสอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ/คณะกรรมการบริหารงานหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 • ดาวน์โหลด !! รายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษาที่ 2/2558
 • ประกาศผลการทดสอบความสามารถภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 ภาค กศ.บป.ลงทะเบียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2558
   
   
  ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันที่มีการเรียนการสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในช่วงงานรับปริญญ...  18  ก.ค. 2567
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566  5  ก.ค. 2567
  ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567...  20  มิ.ย. 2567
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567  20  มิ.ย. 2567
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศ...  17  มิ.ย. 2567
  ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 2,400 ปก  10  มิ.ย. 2567
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภา...  20  พ.ค. 2567
  ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2566  18  พ.ค. 2567
  ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ(ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1/2567  7  พ.ค. 2567
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 22 เม...  26  เม.ย. 2567
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศ...  1  เม.ย. 2567
  ประกาศเปิดผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 ...  27  มี.ค. 2567
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2...  18  มี.ค. 2567
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ...  18  มี.ค. 2567
  ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2567  15  มี.ค. 2567
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 28 ธั...  13  ก.พ. 2567
  ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 3/2566  5  ก.พ. 2567
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 (วัน...  26  ม.ค. 2567
  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 6 มี...  11  ม.ค. 2567
  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 28 กุ...  11  ม.ค. 2567
  ประกาศ งดการเรียนการสอน วันที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 31 มกราค...  11  ม.ค. 2567
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...  10  ม.ค. 2567
  ประกาศ หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี  27  ธ.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  27  ธ.ค. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษ...  12  ธ.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศ...  8  พ.ย. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 แฟ้มสะสมผลงาน ...  7  พ.ย. 2566
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ  26  ต.ค. 2566
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ...  11  ต.ค. 2566
  ประกาศ เรื่องการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรสำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รับปี 256...  4  ต.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1...  1  ต.ค. 2566
  ประกาศ แจ้งการส่งข้อสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566  28  ก.ย. 2566
  กำหนดการเรียนการสอน การลงทะเบียน (ปฏิทินวิชาการ) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกต...  19  ก.ย. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิง...  15  ก.ย. 2566
  ประกาศ หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2566  12  ก.ย. 2566
  ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่  31  ส.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  26  ส.ค. 2566
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  24  ส.ค. 2566
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)และภาคปกติช่วงงานรับป...  17  ส.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-2 Road Show ปี...  16  ส.ค. 2566
  ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐมนตรี 28 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2566  27  ก.ค. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที...  14  ก.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Road Show ปี...  11  ก.ค. 2566
  ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/...  7  ก.ค. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/...  3  ก.ค. 2566
  ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566  22  มิ.ย. 2566
  ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 25...  19  มิ.ย. 2566
  ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566  17  มิ.ย. 2566
  ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุ...  16  มิ.ย. 2566
  ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคก...  7  มิ.ย. 2566
    อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   หัวข้อคำถามผู้ถามวันเดือนปี
    ตั้งคำถามใหม่        อ่านคำถามทั้งหมด
   
   
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)    โทร./แฟ็กซ์ 075-392043
  Copyright © 2013-2014 All Rights Reserved.
  E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th